середа, 5 вересня 2018 р.

Алгоритм сортування

Алгоритми впорядкування табличних величин


МЕТОД БУЛЬБАШКИProgram Bubble; {Сортування за зростанням} 
Const N=20; 
Var Mas:array[1..N] of integer; 
i,j:integer; {i,j - змінні циклу} 
Rez:integer; {Rez - додаткова змінна для  
обміну елементів масиву між собою} 
Begin 
For i:=1 to N do 
For j:=1 to N-1 do 
If Mas[j]>Mas[j+1]  
then 
Begin 
{Обмін елементів масиву через третю змінну} 
Rez:=Mas[j];  
Mas[j]:=Mas[j+1];  
Mas[j+1]:=Rez; 
End; 
End. 

МЕТОД ВИБІРКИ

Program up_repl;
Uses crt;
Const n =10; k1=10; k2=2*k1+1;
Type vec=array[1..n] of integer;
Var a,b,c :vec;
k,i,j,f,m :integer;
ch :char;
l :Boolean;
Begin
Repeat
ClrScr;
Randomize;
Write("Исходый масив a[i]=");
For i:=1 to n do
Begin
f:=Random(k2);
a[i]:=k1-f;
Write(a[i]:3);
End;
Writeln;
b:=a;
For k:=1 to n do
Begin
m:=100;
For i:=1 to n do
If m>b[i] then
begin
m:=b[i];j:=i;
end;
b[j]:=100; c[k]:=m
end;
Write("Впорядкований масив c[i]=");
For i:=1 to n do Write(c[i]:3);
Readln;
ch:=ReadKey;
Until ch=#27;
End.

Немає коментарів:

Дописати коментар