вівторок, 21 лютого 2017 р.

Як правильно організувати науково-дослідницьку діяльність учнів

Орієнтовна схема презентації науково-дослідницької роботи учня-члена Малої академії наук УкраїниОсновні вимогидо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт  •  На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.   Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.
  •  Кожна робота має грунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

       У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.
       Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

  •       На наукову роботу обов'язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі). Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.
  •      Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий - учасником під час захисту. ІІримірники мають бути ідентичними.
  •    До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання, роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

       Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.
       Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.